Chełmiccy herbu NałęczKasper Niesiecki

Strona główna Strona poprzednia Genealogia Biogramy Kroniki i pamiętniki Fundacja 1859 r. I Zjazd Rodzinny II Zjazd Rodzinny III Zjazd Rodzinny Związek Rodziny Miejsca nam bliskie Nekropolie Pamiątki rodzinne Spotkania Kuzynów Ogłoszenia Księga gości

 


 

horizontal rule

 

 

 

Strona poprzednia Kasper Niesiecki Adam Boniecki Antoni Biliński S. Uruski Heraldyka polska Słownik biograficzny Dokumenty różne O dowodach szlachectwa Dokumenty AGAD Potwierdzenie szlachectwa

 

H E R B A R Z    P O L S K I

KASPRA NIESIECKIEGO S. J.

wydany przez Jana Nep. Bobrowicza

w  L i p s k u  1 8 3 9  r.

 C h e ł m i c k i  herhu Nałęcz, w ziemi Dobrzyńskiej.

        Adryan poborca w tejże ziemi w roku 1580. Uniwersał Poborów. fol. 366. Syn jego Maciej, chorążym go Dobrzyńskim tytułują konstytucye w roku 1611, a w roku 1613 sędzią ziemskim Dobrzyńskim. Synowie jego Łukasz pisarz ziemski Dobrzyński, poseł na sejm 1631. a ztamtąd deputat na trybunał Radomski Constit. fol.10. Jędrzej i Adryan podpisali elekcyą Władysława IV. Piotr stolnik Dobrzyński, poseł na sejm 1621. ztamtąd deputat do kwarty Rawskiej Constitut. fol. 21.  i roku 1627 na trybunał Radomski, spłodził syna Stanisława. Jan chorąży Dobrzyński, a przedtem bodaj nie był miecznikiem: potomstwo jego Maciej kantor Poznański, deputat trybunału koronnego: gładkiej wymowy, dowcipu bystrego w filozoficznych i teologicznych materyach nauki wysokiej, życia nadto przykładnego prałat, godzien wszelkich honorów. Michał i Antoni. Franciszek w roku 1704.

        J ó z e f  Chełmicki skarbnik ziemi Dobrzyńskiej, którego synowie S t a n i s ł a w  i  M i c h a ł  pisali się na elekcyą Stanisława Augusta Króla z ziemią Dobrzyńską. J ó z e f  podczaszy Dobrzyński był posłem na sejm 1778.  T o m a s z  stolnik Dobrzyński w r. 1780. był deputatem z ziemi Dobrzyńskiej na trybunał koronny.  I g n a c y  kanonik Kujawski.  J a k ó b  wojski mniejszy Dobrzyński. – Heraldyka Wielądka.

        M a r c i n  Chełmicki pisarz Dobrzyński w roku 1565, o czem świadczy reskrypt Zygmunta Augusta Króla w Manuskr. Helsb.  J ó z e f   podstarości grodu Bobrownickiego (1778).  J a k ó b  wiceregent ziemski Dobrzyński. – Przypisy Krasickiego.