Chełmiccy herbu NałęczProjekt Statutu

Strona główna Strona poprzednia Genealogia Biogramy Źródła historyczne Kroniki i pamiętniki Fundacja 1859 r. I Zjazd Rodzinny II Zjazd Rodzinny III Zjazd Rodzinny Miejsca nam bliskie Nekropolie Pamiątki rodzinne Spotkania Kuzynów Ogłoszenia Księga gości

 


 

horizontal rule

 

 

 

Strona poprzednia Historia Projekt Statutu Projekt Regulamiu

 

STATUT

STOWARZYSZENIA

„ZWIĄZEK RODU CHEŁMICKICH”

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Związek Rodu Chełmickich” zwane w dalszej części Statutu „Związkiem” i powstało na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Prawo o stowarzyszeniach, Rozdział 6 art. 40-43) wraz z późniejszymi zmianami.

§ 2.

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Związku jest miasto Warszawa.

§ 3.

Związek jest stowarzyszeniem dobrowolnym i zarejestrowanym. Działalność Związku opiera się na pracy społecznej członków.

§ 4.

Związek używa pieczęci z nazwą Związku i herbem Nałęcz II, według wzoru i treści ustalonych przez Zarząd Związku:

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 5.

Celami Związku są:

Tworzenie jedności rodzinnej i podtrzymywanie godności rodu.

Utworzenie archiwum Związku i zbieranie pamiątek rodzinnych.

Sporządzenie spisu siedzib rodzinnych i ich historii.

Działalność charytatywna.

Dbałość o wychowanie w patriotyzmie i miłości do Ojczyzny.

§ 6.

Związek realizuje cele przez:

Działalność badawczą nad historią rodu.

Troskę i ochronę miejsc pamięci rodu Chełmickich.

Wydanie monografii rodu Chełmickich.

  

ROZDZIAŁ III

Obowiązki i prawa członka Związku

 § 7.

Członkiem Związku może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nosząca od urodzenia nazwisko własne lub rodowe Chełmickich, a także żony Chełmickich.

§ 8.

Przyjęcie do Związku następuje na podstawie pisemnej deklaracji i decyzji Zarządu Związku.

§ 9.

Związek ma prawo nadania członkostwa honorowego.

§ 10.

Członek Związku ma prawo:

Czynnego i biernego wyboru władz Związku.

Udziału w zebraniach, zjazdach, konferencjach itp. organizowanych przez Związek.

Korzystania z zasobów związku.

Udziału w pracach Związku służących realizacji celów statutowych.

 11.

Członek jest zobowiązany do przestrzegania Statutu Związku oraz stosowanie się do uchwał i decyzji Zarządu, a także do opłacania składek członkowskich.

§ 12.

Członkostwo ustaje na skutek;

Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Związku.

Skreślenia decyzją Zarządu lub uchwały Zjazdu.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Związku

§ 13.

Władzami Związku są:

Zjazd Członków Związku.

Zarząd Związku. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§ 14.

Zjazd obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem.

Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów.

Wybory władz Związku odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 15.

Do kompetencji Zjazdu Związku należy:

Uchwalenie kierunków działania Związku.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Wybór Zarządu Związku.

Uchwalenie zmian Statutu Związku i rozwiązanie Związku.

Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.

§ 16

Zarząd Związku składa się z 9 - 15 osób i wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 17.

Do kompetencji Zarządu należy:

Kierowanie działalnością Związku zgodnie ze Statutem i uchwałami Zjazdu.

Zarządzanie finansami Związku.

Reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu.

Składanie okresowych sprawozdań na Zjazdach Związku.

Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

§ 18.

Członek władz Związku nie powinien piastować tego samego stanowiska dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Związku

§ 19.

Majątek Związku stanowią fundusze pochodzące ze składek bądź innych wpłat.

  

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku

§ 20.

Uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku podejmuje Zjazd Związku bezwzględną większością głosów.

§ 21.

Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Zjazd Związku bezwzględną większością głosów. Zjazd decyduje również o majątku Związku.

 

 

Warszawa 7 lipca 1999 roku.

  Wstępną wersję Statutu na podstawie dostępnych materiałów przygotował Tomasz Chełmicki

 

 

 Początek strony